Křesťanská základní škola
Nativity

Výchovná poradkyně Hana Englická
 
Zabývá se tvorbou a koordinováním individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Komunikuje s pedagogicko psychologickou poradnou. Žákům 8. a 9.ročníků pomáhá v orientaci při volbě dalšího studia na střední škole a volbou povolání. 
 
kontakt: 733 335 822
h.englicka@nativity.cz
Školní psycholog Jiří Vít
 
Je k dispozici žákům školy a po domluvě také rodičům a učitelům. 
Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině či vztazích s vrstevníky.
 
Schůzku je možné domluvit na telefonu školy 733 225 822.