Zprávy sdružení


Sdružení realizovalo projekt

přidáno: 28. 11. 2012 23:55, autor: Jindřich Strejček

Sdružení Nativity, o.s. realizovalo v rámci Programu pro obnovu krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje v roce 2012 projekt s názvem„Obnova extenzivního ovocného sadu na pozemku p.č.
354, k.ú. Křešice u Děčína jako významného krajinného prvku“.

Cílem projektu je obnova původní krajiny předmětné lokality. Daná oblast byla významnou
hospodářskou oblastí, zejména ovocnářskou. Předmětný pozemek je součástí školních pozemků
Základní křesťanské školy Nativity v Děčíně – Křešicích. Původní výsadby na školních pozemcích
v průběhu minulých let nebyly nijak udržovány a tím došlo ke značnému zdravotnímu poškození
dřevin včetně odumření některých porostů. Dřeviny dnes již neplní (či velmi omezeně) svoji
hospodářskou funkci. Úbytkem osázených ploch (především svahových výsadeb) dochází k postupné
půdní erozi, hromadění podzemní vody v blízkosti občanské vybavenosti a k narušení ekologické
stability.

Účel projektu můžeme shrnout do následujících několika bodů:

1) obnova krajinného rázu původní historické krajiny
2) zvýšení biodiverzity druhů (do budoucna se počítá s pastevním sadem)
3) protierozní opatření
4) návrat původního hospodaření v krajině (podpora zemědělských oborů sadovnictví a včelařství)
5) výchovně – vzdělávací funkce (v rámci výukových odpoledních bloků a pracovní výchovy rozvíjet
zájem dětí o původní hospodaření v krajině, údržba sadových výsadeb, zpracování ovoce pro potřeby
školy atd.)

Výsadbou 40 nových ovocných stromů (30x vysokokmen, 10x zákrsek, jedná se o staré odrůdy
naroubované na kvalitních podnožích) došlo k zahájení revitalizace původního extenzivního sadu
na pozemku p.č. 354, k.ú. Křešice u Děčína. Obnova sadu bude v dalších letech pokračovat. Návrat
k původnímu využití pozemku a hospodaření na něm, významně přispěje k obnově funkčních prvků
v krajině i k obnově historické tradice v této lokalitě.

Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

1-1 of 1