Ptali jste se

Jste křesťanská škola. Budou děti přesvědčovány k náboženskému chování?

Ne. Vzhledem k převládajícímu počtu dětí, které pochází z nevěřících rodin, nebude na škole probíhat katecheze, tedy výuka náboženství s povinnou účastí na bohoslužbách. V předmětu religio/etika půjde o to, aby gramotnost dětí byla rozšířena i o rovinu duchovní a mravní. Také budou vedeny k správnému jednání dle zlatého pravidla: co nechceš, aby jiní činili tobě, nedělej ani ty jim, a naopak, co chceš, aby jiní tobě činili, to jim dělej také.

Aby se dítě stalo vaším žákem, stačí vyplnit a doručit přihlášku?

To je jen první krok. Na základě přihlášky, kterou nám zašlete, dostanete pozvánku k přijímacímu řízení – zápisu, kde se za pomoci jednoduchého testu a pohovoru s pedagogy a psychologem přesvědčíme, zda je naše škola pro vaše dítě ta pravá.

Kdy výběrové řízení – zápis proběhne?

Přijímací zkoušky jsou zpravidla na přelomu května a června. Přesné termíny aktualizujeme každý rok na webových stránkách.

Četli jsme, že je to škola pro znevýhodněné děti. O jaké znevýhodnění jde?

Znevýhodnění je velmi individuální záležitost, chápeme jím jakokoliv překážku, která dítěti brání v úspěšném využití svého studijního potenciálu ve velké třídě. Jedná se například o sociální a ekonomické znevýhodnění, speciální poruchy učení (ne však o snížený intelekt), o děti které se staly obětí šikany, děti pracovně přetížených rodičů atd.

Jak je to se školním klubem? Je povinný? V kolik hodin děti odcházejí domů?

Bohatou činnost školního klubu, který je součástí každodenního výchovně-vzdělávacího procesu, považujeme za jednu z předností naší školy. Jde nám o to, aby byly děti vzdělávány a vychovávány také volnější formou školního klubu. Chceme v dětech rozvíjet všechny stránky jejich osobnosti. Bohatý program zájmové činnosti klubu je každý den ukončen hodinovou přípravou na příští den. Odpadá tedy domácí příprava a domácí úkoly. Žáci nemusí přenášet učebnice a sešity ze školy domů a zpět. Klub je veden kvalifikovanými pedagogy volného času. Činnost školního klubu končí v 17:20 hod (po-čt), v pátek v 15:20 hod.

Jakých různých oborů se týká činnost ve školním klubu?

Máme kroužky v oblasti hudební, dramatické, sportovní, turistické, výtvarné a rukodělné, vlastivědné, herní, počítačové, mediální a kulturně společenské. Důležitá je i ta skutečnost, že náš školní klub je bezplatný.

Zajímá nás výše školného, které se na vaší škole platí.

Školné je stanoveno ve výši 100,- Kč za žáka měsíčně. Vzhledem k tomu, že náklady na jednoho žáka jsou mnohem vyšší, jsme vděčni za každý další finanční příspěvek.

Jak to bude s dojížděním do školy?

Autobusové spoje městské hromadné dopravy jsou dostatečně husté, autobusová zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti školy.

Děti se dostanou domů až pozdě odpoledne … jak hodláte řešit otázku jejich stravování?

Dopolední přesnídávku si děti zajisté přinesou od maminek. Oběd a odpolední svačinu zajistí škola za úhradu, tak jako v jiných školních jídelnách.

Škola Nativity má prý ambici, aby se všichni její žáci dostali na střední školy. Je tomu tak?

Skutečně, naší prioritou je dobře připravit žáky k přechodu na střední školu. Zda se to podaří u všech, ukáže čas. K tomu, aby se nám to povedlo, máme propracovaný celodenní program. Budeme uplatňovat individuální přístup k žákům v malých třídách (12 - 15 dětí ve třídě). Učebnice a program jsou srovnatelné s programem víceletého gymnázia. Žákům bude poskytována pomoc psychologa, který pravidelně do školy dojíždí. S našimi absolventy chceme být ve styku ještě v průběhu jejich studia na střední škole a v případě potřeby jim pomáhat.