Výuka

Z moderních výukových metod se nám kromě využívání moderních technologií osvědčily pravidelně konané projektové dny. Jedná se o tematicky zaměřené celodenní akce, které se účastní jednotlivé třídy nebo celá škola.
Ve výuce usilujeme o moudré vyvážení moderních výukových metod s tradičními formami výuky. Největší důraz klademe na individuální přístup, který je zajišťován malým počtem žáků ve třídách (maximálně 15) a přítomnosti asistentů v některých hodinách. Zvláštní pozornost věnujeme žákům nadaným a žákům se specifickými poruchami učení, pro které vytváříme individuální vzdělávací programy.